บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
HEALTH EMPIRE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564
Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2021

วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564

Date : ( 26 November 2021 )


เวลา : 08:30 น. เป็นต้นไป

Time : ( 08:30 AM onwards. )

หมายเหตุ : หากพบปัญหาในการยื่นแบบคำร้อง กรุณาติดต่อที่เบอร์ 02-021-9122 ให้บริการระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:30 น.เป็นต้นไป
และสิ้นสุดการยื่นแบบคำร้องวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 จนกว่าจะปิดการประชุม
Remark : For registration troubleshooting, please contact the system administrator at 02-021-9122, available during 19 November 2021 at 8:30 a.m.
onward until 26 November 2021 Until the end of the meeting