บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
Annual General Meeting of Shareholders 2021

วันที่ : 07 พฤษภาคม 2564

Date : ( 07 May 2021 )


เวลา : 09:30 น. เป็นต้นไป

Time : ( 09:30 AM onwards. )

หมายเหตุ : หากพบปัญหาในการยื่นแบบคำร้อง กรุณาติดต่อที่เบอร์ 02-096-9363 (1 คู่สาย) ให้บริการระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 08:30 น.เป็นต้นไป
และสิ้นสุดการลงทะเบียนวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 จนกว่าจะปิดการประชุม (เฉพาะวันทำการเท่านั้น)
Remark : For registration troubleshooting, please contact the system administrator at 02-096-9363 (1 line), available during 29 April 2021 at 8:30 a.m.
onward until 7 May 2021 Until the end of the meeting (Only on business days)