บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
B-52 CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
The Annual General Meeting Extraordinary of Shareholders No. 1/2564

วันที่ : 12 มกราคม 2564

Date : ( 12 January 2021 )


เวลา : 14:00 น. เป็นต้นไป

Time : ( 02:00 PM onwards. )

หมายเหตุ : หากพบปัญหาในการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน กรุณาติดต่อที่เบอร์ 02-021-9121
ให้บริการวันที่ 7 มกราคม 2564 ถึง 12 มกราคม 2564 เวลา 09:00 - 17:00 (เฉพาะวันทำการเท่านั้น)
Remark: For registration troubleshooting, please contact the system administrator at 02-021-9121 ,
available during January 7, 2021 to January 12, 2021 from 09:00 - 17:00 hours. (Weekday Only)